Tạo kịch bản nhắn tin dễ dàng

Tạo các kịch bản tự động nhắn tin khác nhau (ví dụ tự động nhắn cho khách đã mua thành công, tự động nhắn số vận đơn cho khách khi đơn hàng đã gửi)

Tin nhắn mềm dẻo về nội dung

Soạn được nội dung tin nhắn theo những kịch bản khác nhau

Gửi tin hoàn toàn tự động

Tự động lên lịch thời điểm gửi tin nhắn