VND
.
199
.000
/ tháng
Hiệu suất sản phẩm
100 sản phẩm đối thủ
có thể theo dõi và đấu giá
100 sản phẩm cạnh tranh
có thể theo dõi
Review manager
Auto review reminder
Voucher manager
Customer database
100 Product tracker
100Product research
Hiệu suất sản phẩm
Seller watch
ĐĂNG KÝ
VND
.
199
.000
/ tháng
Hiệu suất sản phẩm
100 sản phẩm đối thủ
có thể theo dõi và đấu giá
100 sản phẩm cạnh tranh
có thể theo dõi
Review manager
Auto review reminder
Voucher manager
Customer database
100 Product tracker
100Product research
Hiệu suất sản phẩm
Seller watch
ĐĂNG KÝ
VND
.
199
.000
/ tháng
Hiệu suất sản phẩm
100 sản phẩm đối thủ
có thể theo dõi và đấu giá
100 sản phẩm cạnh tranh
có thể theo dõi
Review manager
Auto review reminder
Voucher manager
Customer database
100 Product tracker
100Product research
Hiệu suất sản phẩm
Seller watch
ĐĂNG KÝ