Nhiều nhân viên

Cho phép tạo và quản lý nhiều nhân viên trong một shop.

Vai trò cụ thể, linh hoạt

Hệ thống phân quyền linh hoạt giúp chuyên nghiệp hóa quá trình vận hành của shop, mỗi nhân viên chỉ sử dụng được những chức năng mà mình được phân công.

Thống kê hiệu quả làm việc của từng người

Thống kê được hiệu quả hoạt động của từng nhân viên thông qua số đơn hàng chốt được trong tuần/tháng.